Számlavezetés

Az önkormányzatok szabad bankválasztásának lehetősége megnyitotta az utat a takarékszövetkezetek számára is, hogy a helyi jelenlétre alapozva kiterjesszék tevékenységüket az önkormányzati területre is

Fontosnak tartjuk, hogy a települések életéhez szervesen kapcsolódjunk, a lakosság és a helyi vállalkozások kiszolgálásán túlmenően az önkormányzatok részére is a teljes pénzügyi szolgáltatási palettát kínáljuk, hiszen a bankválasztásnál a szolgáltatás minősége, szakmai színvonala és a pénzügyi tevékenység teljes köre fogalmazódik meg jogos elvárásként.

 

Meggyőződésünk, hogy az önkormányzatok kiszolgálása során nélkülözhetetlen a személyes ügyfélkapcsolat, a számlavezető hitelintézet helyi jelenléte, hogy a közvetlen ügyintézéssel ügyfeleink magas színvonalú és gyors kiszolgálása megvalósuljon.

 

Számlavezető körünkbe tartozik jelenleg 18 községi és 3 városi önkormányzat és intézményeik, a nemzetiségi önkormányzatok, a mikro-térségi társulások és az alapítványok számlavezetésével együtt.

 

Önkormányzatok részére nyújtott főbb számlavezetési szolgáltatásaink:

 

- elektronikus bankszámlavezetés
- teljes körű pénzforgalmi szolgáltatás (pl. banki átutalások)
- csoportos fizetési megbízások bonyolítása
- hatósági átutalások teljesítése
- végrehajtási célú beszedések kezelése
- munkabér utalások elektronikus bonyolítása a Magyar Államkincstárral együttműködve
- készpénz befizetés és felvétel a helyi kirendeltségben
- lakossági adóbefizetések kezelése a helyi kirendeltségben
- kijelölt kirendeltségeinkben saját ATM igénybe vételi lehetőség
- bankkártya termékek


A fentieken túlmenően minden, az önkormányzatok napi működéséhez, feladatkörének ellátásához kapcsolódó banki számlavezetési és pénzforgalmi szolgáltatás, amelyre az önkormányzat igényt tart.

 

A bankszámlavezetés kondíciói, díjtételei minden esetben egyedileg, ügyfélre szabottan kerülnek kialakításra.  

   

Banktitok és adatbiztonság

 

A 3A Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) rendelkezéseinek megfelelően kiemelten fontosnak tartja ügyfelei adatainak biztonságát.

 

160. § (1) Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.

 

(2) E törvény banktitokra vonatkozó rendelkezései szempontjából a pénzügyi intézmény ügyfelének tekintendő mindenki, aki (amely) a pénzügyi intézménytől pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. A banktitokra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell arra a személyre is, aki szolgáltatás igénybevétele céljából lép kapcsolatba a pénzügyi intézménnyel, de a szolgáltatást nem veszi igénybe.

 

(3) A banktitokra vonatkozó rendelkezéseket a közvetítő ügyfelének (1) bekezdésben meghatározott adataira is megfelelően alkalmazni kell.

 

161. § (1) Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

 

a) a pénzügyi intézmény ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a pénzügyi intézménnyel történő szerződéskötés keretében nyújtja,

 

b) e törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad,

 

c) a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi.

Hirdetmények